Agent (wpisz nazwę Biura)
Pieczątka Agenta


Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 171 wydane przez Urząd Wojewódzki w Łodzi. Biuro posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora Turystyki wydane przez SIGNAL IDUNA S.A. ul.Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, wymaganą przez Ustawę o usługach turystycznych z 29.08.1997r na pokrycie kosztów sprowadzenia turystów do kraju oraz zwrotu wniesionych wpłat na imprezy turystyczne.

UMOWA - ZGŁOSZENIE
Termin Imprezy od do Ilość noclegów
Kraj Miejscowość
Nazwa obiektu
Rodzaj pokoju
Rodzaj wyżywienia
Dodatkowo w cenie
DANE UCZESTNIKÓW / OSOBA ZGŁASZAJĄCA
Imię i Nazwisko Data urodzenia*
Adres Telefon
DANE POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW
Lp.Imię i NazwiskoData urodzenia*Adres zamieszkaniaTelefon
2
3
4
5
6
KOSZTY I PŁATNOŚCI (PLZ)
UczestnikIlośćCenaSuma
Osoba dorosła
Osoba dorosła
Dorosły dostawka
Dziecko lat
Dziecko lat
Dziecko dostawka
Dziecko bez świadczeń
Razem pobyt
Ubezpieczenie NW,KL,bagaż
Świadczenia dodatkowe:
a)
b)
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Razem koszty
Zaliczka 30%
Dopłata do dnia


Uwagi:


* w przypadku wykupienia ubezpieczenie prosimy wpisać poniżej dodatkowo nr PESEL:


UWAGA ! Cena wczasów zagranicznych aktualna przy kursie EURO w dniu podpisania umowy ! W przypadku wpłaty zaliczki, ostateczna cena imprezy przy kursie EURO z dnia dopłaty II raty !

Prawidłowość powyższych danych, odbiór pisemnej oferty imprezy oraz akceptację "Warunków uczestnictwa i rezygnacji z imprez Biura Podróży "Made in Poland" w Łodzi potwierdzam podpisem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes.
 
.....................................................................................................................................................
(Miejscowość i data)(Podpis Agenta)(Data i czytelny podpis Klienta)WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH BIURA PODRÓŻY "MADE IN POLAND"

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie turystycznej jest złożenie wypełnionej i podpisanej Umowy-Zgłoszenia oraz dokonanie wpłat w wysokości i terminach uzgodnionych z B.P."Made in Poland" lub jego upoważnionym Agentem. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy. W przypadku rezerwacji na 30 i mniej dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, pełnej wpłaty należy dokonać w dniu zawarcia umowy. Niedotrzymanie terminu wpłat uważane jest za rezygnację z imprezy.
2. Zakres świadczeń i program imprezy turystycznej zawarty w katalogu B.P. "Made in Poland" lub jego załącznikach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku rezygnacji z zawartej umowy, B.P. „Made in Poland” potrąci od pełnej ceny imprezy kwotę adekwatną do poniesionych przez Biuro kosztów.
4.W przypadku rezygnacji z imprezy (najpóźniej na 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem) i zaproponowaniem na swoje miejsce innej osoby akceptującej warunki wyjazdu B.P.”Made in Poland”, nie będzie pobierana z tego tytułu dodatkowa opłata, chyba że B.P.”Made in Poland” rzeczywiście poniesie koszty wynikłe ze zmiany uczestnika imprezy. W takim przypadku Klient zostanie obciążony kosztami jakie poniesie organizator.
5. Rezygnację z udziału w imprezie B.P.”Made in Poland” przyjmuje wyłącznie na piśmie. Zwrot wpłaconych kwot może być dokonany tylko na podstawie załączenia paragonów z kasy fiskalnej.
6. W przypadku zmiany ze strony uczestnika terminu imprezy potrąca się faktycznie poniesione koszty.
7. B.P.”Made in Poland” zastrzega sobie (do 21 dni przed datą imprezy) możliwość podwyżki ceny imprezy w uzasadnionych przypadkach, niezależnych od biura (udokumentowanego wzrostu kosztów transportu, kursu walut) o kwotę adekwatną do w/w ogólnych wzrostów cen.
8. B.P.”Made in Poland” nie ponosi odpowiedzialności za odmowę lub nieterminowe wydanie paszportu, wizy, wynikające z decyzji niezależnych od biura. W takim przypadku rezygnacja z imprezy następuje wg warunków określonych w pkt.4.
9.Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec B.P.”Made in Poland” za wyrządzone szkody podczas trwania imprezy.
10. Jeżeli z winy B.P.”Made in Poland” nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, względnie ich jakoś będzie odmienna od zawartych w umowie – B.P.”Made in Poland” przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązana jest do dokonania adekwatnego zwrotu do wniesionych wpłat za realizację imprezy. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej.
11. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora. Zawiadomienie Organizatora powinno być mu złożone w formie pisemnej, w języku polskim.
12. Klient może złożyć Organizatorowi reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacja zawierająca roszczenie Klienta winna być doręczona Organizatorowi w języku polskim, w formie pisemnej na jego adres: Biuro Podróży Made in Poland, ul.Kasprzaka 3, 91-078 Łódź.
13. Organizator udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
14. Uczestnik ma możliwość wykupienia w B.P. "Made in Poland" ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.
15.Powyższe warunki uczestnictwa i rezygnacji z imprez są zgodne z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O usługach turystycznych" (Dziennik Ustaw nr 133, poz.884 wraz z późniejszymi zmianami).
16.W sprawach nieuregulowanych w powyższej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
17. Ubezpieczenie - zostało zawarte w cenie imprezy z dojazdem autokarem. Wczasy indywidualne z dojazdem własnym nie posiadają ubezpieczenia. Sugerujemy indywidualny zakup polisy. Osoby wyjeżdżające za granicę zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia NW i KL.
18. Rezerwacja telefoniczna i wpłaty na konto - dla Klientów zamieszkałych poza Łodzią istnieje możliwość przekazania należności na konto B.P. „Made in Poland” Jarosław Burczyński: mBank 41 1140 2004 0000 3302 3791 1960 po uprzedniej rezerwacji telefonicznej. Na przelewie musi być zaznaczony typ imprezy, termin, rodzaj zakwaterowania oraz dokładny adres i telefon Klienta. Rezerwacja telefoniczna jest ważna max. 3 dni, w ciągu których należy dokonać przelewu i przesłać potwierdzenie wpłaty e-mailem lub faksem na numer 42 209 39 35. Pocztą, faksem lub e-mailem zostanie przesłana umowa, która po podpisaniu należy odesłać na adres B.P.”Made in Poland”.


OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, wskazanego poniżej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu. Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Organizator przetwarza dane osobowe: na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego - Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku - taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia

..................................................................
Podpis Klienta